logo fun1

HomeInformacje o Fundacji

alt

Fundacja dzieciom POMAGAJ powstała w 2007 roku.
Naszym głównym celem jest pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

DANE REJESTRACYJNE :

Fundacji Dzieciom POMAGAJ ul. Radosna 1, Wolica, 62-872 Godziesze Małe

Fundacja wpisana w dniu 27 lipca 2007 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285433

Numer statystyczny REGON Fundacji: 300622152

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 618-206-53-03

Konto fundacji: BZWBK    74 1090 1128 0000 0001 0792 8671

 

Członkowie Zarządu :

Sławomir Nowak - Prezes Zarządu Fundacji - tel. 501 327 434

Ryszard Nowak - Członek Zarządu Fundacji

Agnieszka Nowak - Członek Zarządu Fundacji - tel. 501 327 424

 

Członkowie Rady :

Dominik Szablewski - Przewodniczący Rady Fundacji

Iwona Kurzawińska - Członek Rady Fundacji

 

Adobe PDF icon Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Dzieciom POMAGAJ za 2016 rok : otwórz (format pdf)

Adobe PDF icon Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom POMAGAJ za 2016 rok : otwórz (format pdf)

Adobe PDF icon Bilans Fundacji Dzieciom POMAGAJ za 2016 rok : otwórz (format pdf)

Wszystkie sprawozdania Fundacji dostępne są pod adresem : www.pozytek.gov.pl

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

 

 • pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,
 • świadczenie pomocy dzieciom chorym,
 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
 • działalność charytatywna,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej,
 • działalność w zakresie wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • podejmowanie działań w zakresie organizowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
 • podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji,
 • organizacja i promocja wolontariatu,
 • wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

 

FUNDACJA REALIZUJE CELE POPRZEZ :

 

 • Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży,
 • utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • organizacja transportu osób niepełnosprawnych,
 • zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych,
 • organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników,
 • organizacja turnusów rehabilitacyjnych,
 • działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów,
 • pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla dzieci,
 • pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym,
 • finansowanie i dofinansowywanie kosztów rehabilitacji, leczenia i terapii dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych,
 • organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,organizacja i rozdział darów,
 • organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji,
 • powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych poprzez które realizowane są cele statutowe fundacji.

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry