logo fun1

HomeO nas

CER Tecza

Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA w miejscowości Wolica pod Kaliszem to Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy utworzony  w 2012 roku, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową. Obowiązek szkolny  może tu realizować ok. 60 uczniów w wieku 3-25 lat z głęboką niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czy z autyzmem. Oferujemy naszym podopiecznym zajęcia, zarówno w formie indywidualnej w domu, jak i zespołowej (oddział przedszkolny, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, zespoły edukacyjno-terapeutyczne). 

Specjalizujemy się w kształceniu i rehabilitacji osób z Kalisza oraz powiatów ościennych.

Nasz ośrodek o powierzchni 1500 m.kw. położony jest w pięknej okolicy wśród łąk i lasów na 1,5 ha działce. Do dyspozycji mamy 10 sal dydaktycznych, salę rehabilitacyjną, salę integracji sensorycznej, salę doświadczania świata, salę zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wiele gabinetów  m. in. psychologa, pedagoga, lekarski, dogoterapii, arteterapii.

 Największy nacisk kładziemy na:

 • zdobywanie przez uczniów maksymalnej niezależności w zakresie samoobsługi i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych np. nauka samodzielnego jedzenia, ubieranie
 • usprawnianie rozwoju psychoruchowego
 • rozwijanie komunikacji i alternatywnych metod komunikowania się

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwa wykwalifikowana kadra specjalistów: nauczyciele-oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci i personel pomocniczy, którzy przygotowani są do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi tj. niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządów zmysłów, m.in. wzroku, słuchu, autyzmem i zespołami genetycznymi. Specjaliści CER TĘCZA udzielają także konsultacji i porad rodzicom naszych uczniów.

 Główne zalety CER TĘCZA:

 • nieodpłatny pobyt w placówce
 • bezpłatny transport podopiecznych (od 5 roku życia)
 • ośrodek pracuje 8 godzin dziennie
 • co najmniej 6 godzin pobytu dziecka w ośrodku
 • dodatkowa rehabilitacja dla dzieci z nauczaniem indywidualnym w domu
 • sprzęt i pomoce edukacyjne na najwyższym poziomie
 • nowy budynek z nowoczesnymi technologiami z własną kuchnią i jadalnią
 • bogata oferta dodatkowych zajęć indywidualnych
 • możliwość bezpośredniego dojazdu z Kalisza komunikacją miejską
 • liczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla rodzin
 • pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów naszych uczniów

  Zasady przyjęcia ucznia do CER TĘCZA:

 • wniosek rodziców o przyjęcie do ośrodka
 • odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez  Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

 

 wakacje10

 

MISJA OŚRODKA


Misją Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA" jest:

 • uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych;
 • poprawa ogólnego stanu i sprawności psychoruchowej wychowanków lub zapobieganie  ich pogarszaniu;
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku w oparciu o jego indywidualne możliwości, potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania;
 • stwarzanie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym wychowanka oraz integracji ze środowiskiem lokalnym;
 • przygotowanie wychowanka do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia oraz przygotowania do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu w pełnej integracji ze środowiskiem na miarę jego możliwości.


WIZJA ORW "CER TĘCZA"

 •  ORW jest wspólnotą wychowanków, nauczycieli-terapeutów, fizjoterapeutów, pracowników merytorycznych, specjalistów, pracowników obsługi, personelu pomocniczego i rodziców; wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni, a ich relacje powinny opierać się na wzajemnym szacunku;
 •  dostrzegamy w każdym wychowanku jego ukryte i drobne uzdolnienia, tworzymy dla niego indywidualny program, który będzie stymulował jego rozwój;
 • dostosowujemy wymagania programu, metody i warunki pracy do możliwości każdego wychowanka; podstawą tego działania jest podmiotowość osoby wychowanka i jego rodziny;
 •  głównym partnerem pracy z wychowankiem jest rodzina, a nasza placówka jest dla niej ośrodkiem wsparcia;
 • pracownicy ośrodka jako główny cel stawiają sobie dobro wychowanka, czyli dążą do optymalnego jego uspołecznienia;
 • ORW ma umożliwić na każdym etapie kształcenia i wychowania korzystanie z różnych form wsparcia oraz przygotować do  uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym poprzez udział w imprezach organizowanych na terenie ośrodka;
 • pracownicy ORW dążą do stworzenia atmosfery, która daje wychowankom poczucie bezpieczeństwa, afirmacji własnej osoby, radość z odnoszonych sukcesów, a rodzicom świadomość pozytywnej roli placówki w rozwoju ich dzieci.

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry