logo fun1

Edukacja

ZAJĘCIA EDUKACYJNE - podstawowa forma pracy

Każdy z uczniów Placówki realizuje obowiązek szkolny na podstawie odpowiednio opracowanego Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego lub Indywidualnego Programu Rewalidacyjno-Wychowawczego, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb i możliwości z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa oświatowego i sugestii rodziców. Program opracowywany jest na dany rok szkolny, po przeprowadzeniu kompleksowej, wielodyscyplinarnej diagnozy dziecka.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami ośrodka jest grupa wychowawcza. Opiekuje się nią nauczyciel-wychowawca oraz pomoc. Grupy tworzone są na podstawie stopnia niepełnosprawności intelektualnej. Dla dzieci z niepełnosprawnością głęboką tworzone są 4 osobowe grupy rewalidacyjno-wychowawcze, a dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną 7-8 osobowe zespoły edukacyjno-terapeutyczne (tzw. "klasy życia").

W pracy z uczniem wykorzystujemy następujące metody:

  • Metoda Ośrodków Pracy
  • Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Metoda Aktywności Knillów
  • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
  • Metoda Glenna Domana
  • Metoda Porannego Kręgu
  • Metoda Rozwoju Percepcji Wzrokowej FROSTIG
  • Terapia Behawioralna/Terapia Opcji
  • Elementy Muzykoterapii i Arteterapii

kolaz strona

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry