logo fun1

Kadra

  

mgr Agnieszka Nowakalt  

 • dyrektor ORW "CER TĘCZA"
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej
 • szkolenie -Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • Systemy Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w ramach projektu Elementy Umiejętności Społecznych problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższenia poziomu aktywności społeczne
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
 • szkolenie - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie - Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości  pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • szkolenie- Autyzm, Interakcje- Porozumienia- Dialog
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- MAKATON - poziomI, II, III
 • szkolenie - Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie- PECS - Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • konferencja naukowo- szkoleniowa "Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie - Budowanie systemu motywacji u dzieci ze spektrum autyzmu
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie - Nowa podstawa programowa  2017 -  Jak efektywnie  uczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodnie z nową podstawą programową?
 • II forum  dla rodziców i nauczycieli dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka

 


  

altmgr Sławomir Nowak

 • założyciel i prezes zarządu Fundacji Dzieciom Pomagaj
 • prezes zarządu Centrum Rehabilitacji Dziecięcej sp. z o.o.
 • dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
 • Systemy Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w ramach projektu Elementy Umiejętności Społecznych problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższenia poziomu aktywności społecznej
 • Międzynarodowe seminarium  na temat autyzmu -- terapia dziecka z autyzmem jako część procesu leczenia
 • szkolenie - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie - Autyzm, Interakcje- Porozumienia- Dialog
 • szkolenie- MAKATON - poziom I
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


                              mgr Emilia Stefaniak

emilka

 

 • Główna księgowa    
 • specjalista ds. rachunkowości i rozliczen podatkowych
 • spaecjalista ds. kadr i płac
 • Certyfikowany Administrartor Bezpieczeństwa Informacji    
 • Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • wykładowca wrdożeniowiec - szkoleniowiec oraz konsultat doradca w zakresie ksiegowości, rachunkowości , podatków, kadr i płat
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kurs - Bilans 2017 - przygotowanie do zamknięcia  roku w aspekcie rachunkowym i  i podatkowym
 • szkolenie - dotacje oświatowe 2018
 • szkolenie- RODO dla NGO

 

 


 

altmgr Małgorzata Zduńczyk

  • psycholog - specjalność psychologia kliniczna
  • studia podyplomowe - pedagogika stosowana
  • kurs - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
  • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • szkolenie- MAKATON -poziom I
  • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
  • szkolenie- terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży.
  • szkolenie- Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej.
  • zajęcia wykładowo-warsztatowe -ABC terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • szkolenie nadające uprawnienia  do posługiwania się  w praktyce diagnostycznej Skalą  Inteligencji Stanford-Binet 5

 

 


 

STR MAJCHRZAK

mgr Magdalena Majchrzak

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • neurologopeda kliniczny
 • oligofrenopedagog
 • I Forum Terapeutów Sala Doświadczania Świata  teoria i praktyka
 • szkolenie- II Forum Terapeutów- " Nasz podopieczny w sali doświadczania świata - problemy i rozwiązania".
 • szkolenie -Wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi przez stymulację systemu dotykowego
 • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie  aparatu ustno - twarzowego
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
 • szkolenie - "Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy" (cz. I)
 • szkolenie - "Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy"(cz. II)
 • szkolenie- MAKATON -poziom III
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • uczestnik seminarium informacyjnym Orofacialna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 


 

Blankamgr Blanka Sikorska

  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią
  • pedagog społeczny w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno - wychowawczej
  • oligofrenopedagog
  • studia podyplomowe- Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
   • wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi poprzez stymulację systemu dotykowego
  • terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
  • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC.
  • szkolenie - Doszkalanie specjalistów zajmujących siędziećmi niewidomymi i słabo widzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia, które pozostają bez właściwego wsparcia i edukacji szkolnej.
  • szkolenie- MAKATON -poziom I
  • szkolenie- MAKATON- poziom II

 


 

altmgr Karolina Adamus

  • fizjoterapeuta
  • kurs - Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
  • kurs - Metoda Komunikacji Alternatywnej MAKATON
  •  oligofrenopedagog
  • szkolenie podstawowe z zakresu profilaktyki i terapii muzycznej

  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
  • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • kurs- terapia taktylna wedłu metody dr Swietłany Masgutowej
  • szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delecato
  • kurs- Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A
  • terapeuta metodą Vojty
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych
  • szkolenie-Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
   • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
   • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
   • Starosłowiańki masaż Brzucha
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
   • kurs- "PNF- podstawowy" Proprioceptive Neuromusscular Facilation

 


 

ania grabskamgr Anna Grabska

  • pedagogika w zakresie   edukacji wczesnoszkolnej i arteterapii
  • technik Terapii Zajęciowej
  • studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
  • szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki"
  • szkolenie- MAKATON - poziom III
  • kurs - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
  • kurs- Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
  • szkolenie- Zespół Aspargera bez tajemnic
  • konferencja - Dziecko z autyzmem - współczesne metody terapii

 

 


 

ewelinamgr Ewelina Grzybowska

  • fizjoterapeuta
  • tyflopedagog
  • oligofrenopedagog   
  • studia podyplmowe - Przygotowanie Pedagogiczne
  • szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki"
  • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
  • kurs- Integracji Sensorycznej- I stopnia
  • kurs- Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka
  • studia podyplomowe- tyflopedagogika
  • szkolenie- MAKATON-poziom I
  • szkolenie- MAKATON - poziom II
  • szkolenie- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato
  • szkolenie- kinesiology taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

 


 

altmgr Monika Ciura

  • fizjoterapeuta
  • studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
  • kurs podstawowy dla instruktorów terapii zajęciowej
  • kurs - Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
  • kurs - Metoda Komunikacji Alternatywnej MAKATON
  • kurs - Kinesjology Taping
  • kurs- masażu klasycznego
  • oligofrenopedagog
  • szkolenie - neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno twarzowego
  • szkolenie- dziecko wiotkie  praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowe
  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno twarzowego
  • szkolenie- wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • kurs - Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath 
  • kurs- Integracji Sensorycznej- I stopnia
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 

 


 

dariamgr Daria Greberska

  • fizjoterapeuta
  • ratownik medyczny
  • kurs- Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część szkolenie- Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC

  

 

 

 

 

 


 

GOSIAM

mgr Małgorzata Machowczyk

  • fizjoterapeuta
  • oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • kurs pedagogiczny
  • kurs masażu leczniczego II stopnia
  • uczestnictwo w warsztatach spiroergometrycznych

  • kurs- taping rehabilitacyjny
  • kurs- przygotowanie pedagogiczne
  • szkolenie- MAKATON- I
  • kurs- Integracja Odruchów Dynamicznych i Postularnych według  metody dr Swietłany Masgutowej cz.I I cz.II
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie-Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 

 


 

agaostr

mgr Agnieszka Łuczak

  • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z promocją zdrowia
  • oligofrenopedagog
  • terapeuta zajęciowy
  • szkolenie: sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad starszymi osobami
  • szkolenie - MAKATON poziom I
  • szkolenie MAKATON  poziom II
  • szkolenie- MAKATON poziom III
  • szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
  • warsztaty- "Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki".
  • warsztaty- Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem.
  • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
  • warsztaty-  Wprowadzanie do alternatywnych i wposmagających metod komunikacji- AAC
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szklolenie- zaburzenia rozwoju językowego i spłecznego dzieci- rozpoznawanie , czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
  • szkolenie- strategia radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej u dziecka
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • warsztaty - Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.
  • szkolenie - program treningu aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu; zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą osób z autyzmem

 


 

asiamgr Joanna Nogaj

 • pedagog- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • pedagog- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • kurs-warunki stymulowania rozwouju dzieci z wadą słuchu,
 • kurs z zakresu podstaw języka migowego,
 • kurs - ADHD- najczęstrze zaburzenia neurologiczne u dzieci,
 • warsztaty metodyczne- trening zastępowania agresji
 • szkolenie- diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- MAKATON- I i II
 • szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato
 • uczestnik konferencji  szkoleniowo- naukowej z serii "praktyka dla autyzmu"
 • konferencja Naukowo- Szkoleniowa " Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • konferencja - Autyzm. Diagnoza- terapia- edukacja. Wspólczesne kierunki badań

 


 

rusniek stronamgr Justyna Rusinek

  • pedagogika w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego oraz edukacji przedszkolnej
  • uczestnik w sympozjum " Porozmawiajmy o autyźmie"
  • szkolenie- diagnoza funkcjonalna
  • kurs- znajomość języka migowego
  • kurs- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delecato
  • szkolenie- trening widzenia jako metoda wspomagania rozwoju dziecka
  • szkolenie- MAKATON - poziom I,II, III
  • konferencja-terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i praktyki Snoezelen - sala doświadczania świata
  • konferencja - Autyzm bez przemocy
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • Konferencja (Nie)Dyrektywnie

 


 

aniapardela

mgr Anna Pardela 

  • pielęgniarstwo 
  • studia podyplomowe -Przygotowanie pedagogiczne
  • szkolenie- MAKATON- I
  • szkolenie- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • kurs kwalifikacyjny - pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

 

 

 

 


 

alt

mgr Jolanta Krótkiewicz

  • dogoterapeuta
  • specjalizacja: Turystyka i Rekreacja
  • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością

 

 

 

 

  

 


 

                                          Klaudia Nowacka

Scan88

  • pedagogika specjalna- logopedia z terapią pedagogiczną
  • oligofrenopedagog
  • warszaty- "Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki"
  • warsztaty- " Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I i II
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • warsztaty - Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.
  • kurs - Diagnoza i terapia ręki - I i II stopnia
  • Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • szkolenie- Logorytmika - ruch słuch słowo
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • szkolenie I-go stopnia - neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej

 


                                     

       

                                          mgr   Dorota Lisiecka

dorota na strone

  • filologia  polska - specjalność nauczycielska
  • oligofrenopedagog
  • studia podyplomowe-logopedia
  • warsztaty szkoleniowe-" Wykorzystanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy- cz. I i cz.II
  • szkolenie- "Nowoczesne trendy w terapii autyzmu"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
  • kurs- Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • szkolenie: Praktyczny kurs alternatywnycyh i wspomagających metod porozumiewania się cz.1
  • warsztaty - Jak rozwijać mowę u dzieci z autyzmem.
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


 

 

wagrowska

mgr  Ewa Wągrowska

  • pedagogika  - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
  • szkolenie- " Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa"
  • warsztaty- " Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących , autystycznych, z afazją)
  • warsztaty- " Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
  • szkolenie- "Nowoczesne trendy w terapii autyzmy"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
  • szkolenie- MAKATON - poziom II
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście  
  • szkolenie- wstęp do sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
  • szkolenie- Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delecato
  • szkolenie- Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci- rozpoznawanie , czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
  • szkolenie- Dziecko z autyzmem czyli czego NIE robić
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

 


 

                                               Maja Michalska 

maja

  • pedagogika  - resocjalizacja
  • dogoterapeuta 
  • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
  • studia podyplomowe- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
  • szkolenie- MAKATON I i II
  • konferencja- Programy i Interwencje z udziałem psów- edukacja i terapia z psem.
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szkolenie- wstęp do sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat. 

 

 

             


                                       

                                         mgr Agata Krotoszyńska

 

           • fizjoterapeuta
           • oligofrenopedagog
           • przygotowanie pedagogiczne
           • kurs- taping rehabilitacyjny

aaaa

  • podstawy jogi dla dzieci  cz. I
  • kurs z zakresu obsługi i wykorzystania systemu interaktywnego środowiska nauczania
  • kurs- aktywność fizyczna kobiet w ciąży
  • uczestnik konferencji- " Dni ortopedyczne"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
   • czynny udział w konferencji - Kompleksowy system ochrony bezpieczeństwa służby zdrowia
   • kurs- "PNF- podstawowy" Proprioceptive Neuromusscular Facilation
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
   • szkolenie- wstęp do sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
   • kurs- sensomotoryka i system gimstick w terapii w terapii. Trening funkcjonalny.
   • konferecja- Jak przywracać światu osoby z autyzmem? współczesne badania i dobre praktyk.
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
   • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
   • kurs- Starosłowniański Masaż Brzucha
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
   • terapeuta Integracji Sensorycznej
   •  szkolenie - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce

 

 


 

                                                            Joanna Wawrowska

DSCN1022

  • pedagogika -edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
  • szkolenie- MAKATON I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                    mgr   Katarzyna Justyńska

justynska k

  • muzykoterapeuta
  • oligofrenopedagog
  •  szkolenie - MAKATON poziom I
   • konferencja- " Język muzyki dla osób ( nie tylko )ze świata autyzmu"
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
   • szkolenie- wstęp do sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
   • konferencja- Jak przywracać światu osoby z autyzmem? współczewsne badania i dobre praktyki
   • uczestnik Europejskiego Forum Muzykoterapeutów
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
   • szkolenie- Picture Exchange Communication System - Poziom I
   • warsztaty - Budowanie systemu motywacji u dzieci ze spektrum autyzmu
   • V ogólnopolski kogres studentów muzykoterapii - siła muzyki, siła dźwięku
   • instruktor felinoterapii
   • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
   • warsztaty - Muzykoterapia neurologiczna.
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
   • warsztaty - Muzyka dla maluszka

                       

 


 

                                              mgr Katarzyna Nowak

Kasia Nowak

 • pedagogika- edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
 • warsztaty- Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - AAC
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie- MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu; zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą osób z autyzmem

 

 

    


                             

                                         mgr  Agata Jeziorska

AgataJeziorska

 

 • fizjoterapeuta
 • kurs - kinezjotaping
 • specjalista terapii ręki - I i II stopnia
 • kurs - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • kurs - podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej
 • kurs - terapia neurorozwojowa NDT-Bobath
 • szkolenie - terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • kurs - badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • instruktor Nordic Walking
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


 

   

                                               Joanna Branicka

mimo

 

 • pedagogika specjalna - pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie , pedagogika wczesnoszkolna
 • logopedia ogólna i kliniczna 
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie -Trudne zachowania - pozytywne podejście
 • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • szkolenie - Makaton - I stopień
 • szkolenie - Sala doświadczania świata - koncepcja Snoezelen
 •  

 

 

 

 


 

                                                Katarzyna Głębowska 

kglm

 

 • pielęgniarka
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 •  

 

 

 

 

 

 


             

                                                    mgr Magdalena Kostecka

K12-0407-06 p. Walczak Magdalena CD-dyplom.jpg

 

 • fizjoterapeuta
 • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
 • studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • kurs PNF 1 i PNF 2 ( koncepcja M.Knott)
 •  

 

 

 

 

           


 

 

                                                   Anna Jasińska

annna

 

 • fizjoterapeuta
 • szkolenie- terapia osób z głęboką niepełnosprawnośćią
 • szkolenie- odblokowujący masaż kręgosłupa
 • szkolenie- strukturalna praca z ciałem w oparciu o łańcuchy mięśniowo- powięziowe
 • szkolenie - Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 


 

 

                                                   Piotr Wojtyczka

wojty

 • pomoc nauczyciela
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 


 

Daria Kamińska- Kopia

mgr Daria Kamińska

 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne
 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie - Makaton - I stopień

 

 

 

 

 

 


 

 

Sobocka

mgr Olga Sobocka - Łagoń

 • pedagogika rewalidacyjna
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato

 

 

 

 

 


 

                                            

Łukasz Szczypkowski

 mgr  Łukasz Szczypkowski

 • pedagogika
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kasia Kościelak zdjęcie 2

 

mgr Katarzyna  Kościelak

 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System -Poziom I
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie- MAKATON I
 • szkolenie - Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • warsztaty - Muzyka dla maluszka

 

 

 

 


 

 

Kasia Pisula zdjęcie

Katarzyna  Pisula

 • pomoc nauczyciela
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie- MAKATON I

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

IMG 20170925 183357

Anna  Adamczewska

 • pomoc nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Monika Kubera

Monika Kubera - Janiak

 • pomoc nauczyciela
 • Instytut pedagogoczno-Artystyczny - wychowanie muzyczne
 • szkolenie - MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 


                        
                                                 Renata Zdun

Renata Zdun

 • pomoc nauczyciela
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 renata stronaRenata Nowak

  • asystentka zarządu

 

 

 

 

 

 


 

marta gawelMarta Owczarek

  • pracownik gospodarczy

 

 

 

 

 

 


 

altDaniel Sztandera

  • konserwator budynku

 

 

 

 

 

 

 

 dc9pXd4di

?         pedagog- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

?          

?         pedagog- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

?         pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

?         kurs-warunki stymulowania rozwouju dzieci z wadą słuchu,

?         kurs z zakresu podstaw języka migowego,

?         kurs - ADHD- najczęstrze zaburzenia neurologiczne u dzieci,

?         warsztaty metodyczne- trening zastępowania agresji

?         szkolenie- diagnoza funkcjonalna

?         szkolenie- MAKATON- I i II

?         szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

?         szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju

?         szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato

?         uczestnik konferencji  szkoleniowo- naukowej z serii "praktyka dla autyzmu"

?         konferencja Naukowo- Szkoleniowa " Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"

?         szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością

 

 

 

 

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry