Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu specyfikę edukacji w Grupie Brązowej, której wychowankowie realizują program Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym „CER Tęcza” 🟤🌈
Artykuł przygotowała nauczyciel oligofrenopedagog i wychowawca Grupy Brązowej mgr Agnieszka Łuczak. Zapraszamy!

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata (z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego do 24 roku życia). Zajęcia odbywają się w małych zespołach, w odpowiednio wyposażonych klasach, systemem jednozmianowym. W Szkole Przysposabiającej do Pracy mamy takie oto przedmioty:
✅funkcjonowanie osobiste i społeczne
✅zajęcia rozwijające komunikowanie się
✅zajęcia kształtujące kreatywność
✅wychowanie fizyczne
✅przysposobienie do pracy

Skupiamy się również na poniższych blokach tematycznych:
✅gospodarstwa domowego,
✅sporządzania i wydawania posiłków,
✅prac biurowych, prac w szatni,
✅prac w ogrodzie,
✅wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
✅pakowania różnych przedmiotów.

Uczniowie mogą być objęci dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi oraz z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzonymi przez specjalistów. Są to: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia, integracja sensoryczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca, logopedia, zajęcia w sali doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, zajęcia ruchowe.

W grupie brązowej stawiamy na przyjazną i życzliwą atmosferę, wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, życiowych, naukę w nowocześnie wyposażonych klasach, pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych, opiekę pielęgniarki, smaczne posiłki w stołówce szkolnej, wypoczynek w strefach zabawy i wyciszenia. Do dyspozycji mamy przepiękny taras z bogatą roślinnością. 🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴

Szkoła przysposabiająca do przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Kształcenie uczniów jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dorosłych uczniów. Cele, formy i metody pracy należy dostosować do specyfiki indywidualnych potrzeb ucznia.

Priorytetem w edukacji uczniów jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej. Ważne jest również przygotowywanie uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania.

Edukacja uczniów opiera się na wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem procesów poznawczych, umiejętności w zakresie porozumiewania się, czytania, pisania, liczenia, dbania o siebie, rozpoznawania i kontroli emocji, predyspozycji, kompetencji społeczno- -zawodowych, sposobów spędzania czasu wolnego, czynników kontekstowych (osobistych i środowiskowych) oraz tworzonych dla uczniów indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, napisany na podstawie w/w oceny, jest opracowywany i realizowany przez cały zespół nauczycieli i specjalistów.

----------------------------------------------
Bibliografia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. / Dz.U. z 2017 r., poz. 356

Aktualności

poniedziałek 08 lipca 2024CER Tęcza
Rok szkolny w grupie Żółtej upływał niezwykle ciekawie i intensywnie! 🌟 🚍 Wycieczki pełne przygód:... Więcej »