Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

mgr Agnieszka Nowak - dyrektor ORW "CER TĘCZA"

agnieszka-nowak-1.jpg

 • oligofrenopedagog
 • terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej 
 •  studia podyplomowe- Zintegrowana  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  szkolenie -Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • Systemy Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w ramach projektu Elementy Umiejętności Społecznych problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższenia poziomu aktywności społeczne
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
 • szkolenie - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie - Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • szkolenie- Autyzm, Interakcje- Porozumienia- Dialog
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- MAKATON - poziomI, II, III
 • szkolenie - Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie- PECS - Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • konferencja naukowo- szkoleniowa "Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie - Budowanie systemu motywacji u dzieci ze spektrum autyzmu
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  szkolenie - Nowa podstawa programowa 2017 - Jak efektywnie uczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodnie z nową podstawą programową?
 • II forum dla rodziców i nauczycieli dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka   
 •  Kongres dla dyrektorów - Nowe zasady organizacji pracy oraz nauki, wychowania i opieki w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • konferencja- Autyzm- pedagogika i medycyna ręka w rękę
 • Webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej 
 • Webinarium- Podejmij wyzwanie, czyli wspieranie uczniów na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sławomir Nowak - założyciel i prezes zarządu Fundacji Dzieciom Pomagaj

slawomir-nowak-1.jpg

 • prezes zarządu Centrum Rehabilitacji Dziecięcej sp. z o.o.
 • dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
 • konferencja -Systemy Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w ramach projektu Elementy Umiejętności Społecznych problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższenia poziomu aktywności społecznej
 • Międzynarodowe seminarium na temat autyzmu -- terapia dziecka z autyzmem jako część procesu leczenia
 • szkolenie - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie - Autyzm, Interakcje- Porozumienia- Dialog
 • szkolenie- MAKATON - poziom I
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

mgr Emilia Stefaniak - Główna księgowa

emilka.jpg

 • specjalista ds. rachunkowości i rozliczen podatkowych
 • specjalista ds. kadr i płac
 • Certyfikowany Administrartor Bezpieczeństwa Informacji
 • Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • wykładowca wrdożeniowiec - szkoleniowiec oraz konsultat doradca w zakresie ksiegowości, rachunkowości , podatków, kadr i płat
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kurs - Bilans 2017 - przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i i podatkowym
 • szkolenie - dotacje oświatowe 2018
 • Kongres - Nowe zasady organizacji pracy oraz nauki, wychowania i opieki w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019

mgr Małgorzata Zduńczyk

malgorzata-zdunczyk-1.jpg

 • psycholog - specjalność psychologia kliniczna
 • studia podyplomowe - pedagogika stosowana
 • studia podyplomowe - wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami
 • kurs - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
 • szkolenie- MAKATON -poziom I
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży.
 • szkolenie- Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej.
 • zajęcia wykładowo-warsztatowe -ABC terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  szkolenie nadające uprawnienia  do posługiwania się  w praktyce diagnostycznej Skalą  Inteligencji Stanford-Binet 5
 • szkolenie - Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

mgr Magdalena Majchrzak

str-majchrzak.jpg

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • neurologopeda kliniczny
 • oligofrenopedagog
 • I Forum Terapeutów Sala Doświadczania Świata teoria i praktyka
 • szkolenie- II Forum Terapeutów- " Nasz podopieczny w sali doświadczania świata - problemy i rozwiązania".
 • szkolenie -Wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi przez stymulację systemu dotykowego
 • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
 • szkolenie - "Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy" (cz. I)
 • szkolenie - "Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy"(cz. II)
 • szkolenie- MAKATON -poziom III
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • szkolenie - Nowa podstawa programowa 2017 - Jak efektywnie uczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • uczestnik seminarium informacyjnym Orofacialna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • warsztaty - Zasady tworzenia i realizowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla dzieci z autyzmem
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie

mgr Blanka Sikorska

blanka.jpg

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią
 • pedagog społeczny w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno - wychowawczej
 • oligofrenopedagogstudia podyplomowe- Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
 • spomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi poprzez stymulację systemu dotykowego
 • erapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • spomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC.
 • szkolenie - Doszkalanie specjalistów zajmujących siędziećmi niewidomymi i słabo widzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia, które pozostają bez właściwego wsparcia i edukacji szkolnej.
 • szkolenie- MAKATON -poziom I
 • szkolenie- MAKATON- poziom II

mgr Karolina Strohm

karolina-adamus-1.jpg

 • fizjoterapeuta
 • kurs - Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
 • kurs - Metoda Komunikacji Alternatywnej MAKATON
 • oligofrenopedagog
 • szkolenie podstawowe z zakresu profilaktyki i terapii muzycznej
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
 • studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
 • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
 • kurs- terapia taktylna wedłu metody dr Swietłany Masgutowej
 • szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delecato
 • kurs- Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A
 • terapeuta metodą Vojty
 • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • szkolenie- Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych
 • szkolenie-Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
 • Starosłowiańki masaż Brzucha
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • kurs- "PNF- podstawowy" Proprioceptive Neuromusscular Facilation

mgr Anna Grabska

ania-grabska.jpg

 • pedagogika w zakresie   edukacji wczesnoszkolnej i arteterapii
 • technik Terapii Zajęciowej
 • studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
 • szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki"
 • szkolenie- MAKATON - poziom III
 • kurs - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
 • kurs- Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
 • szkolenie- Zespół Aspargera bez tajemnic
 • konferencja - Dziecko z autyzmem - współczesne metody terapii
 • konferencja - Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- zgodnie z założeniami  nowej podstawy programowej
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Kurs- Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-Tonalnej
 • Szkolenie PECS -poziom I
 • Webinarium- Podejmij wyzwanie, czyli wspieranie uczniów na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 
 • kurs - Metoda Dobrego Startu
 • Webinarium- TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

mgr Ewelina Grzybowska

ewelina.jpg

 • fizjoterapeuta
 • tyflopedagog
 • oligofrenopedagog   
 • studia podyplmowe - Przygotowanie Pedagogiczne
 • szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki"
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • kurs- Integracji Sensorycznej- I stopnia
 • kurs- Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka
 • studia podyplomowe- tyflopedagogika
 • szkolenie- MAKATON-poziom I
 • szkolenie- MAKATON - poziom II
 • szkolenie- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato
 • szkolenie- kinesiology taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

mgr Monika Ciura

monika-szymanska-1.jpg

 • fizjoterapeuta
 • studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
 • kurs podstawowy dla instruktorów terapii zajęciowej
 • kurs - Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
 • kurs - Metoda Komunikacji Alternatywnej MAKATON
 • kurs - Kinesjology Taping
 • kurs- masażu klasycznego
 • oligofrenopedagog
 • szkolenie - neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno twarzowego
 • szkolenie- dziecko wiotkie  praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowe
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno twarzowego
 • szkolenie- wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
 • kurs - Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath 
 • kurs- Integracji Sensorycznej- I stopnia
 • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 

mgr Małgorzata Machowczyk

gosiam.jpg

 • fizjoterapeuta
 • oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
 • kurs pedagogiczny
 • kurs masażu leczniczego II stopnia
 • uczestnictwo w warsztatach spiroergometrycznych
 • kurs- taping rehabilitacyjny
 • kurs- przygotowanie pedagogiczne
 • szkolenie- MAKATON- I
 • kurs- Integracja Odruchów Dynamicznych i Postularnych według  metody dr Swietłany Masgutowej cz.I I cz.II
 • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • szkolenie-Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • kurs - Terapia czaszkowo - krzyżowa  I , II  i III stopnia
 • kurs - Terapia czaszkowo - krzyżowa IV moduł
 • kurs - Terapia manualna u dzieci
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Szkolenie- Terapia czaszkowo- krzyżowa wg. podejścia biodynamicznego
 • Szkolenie- Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy

mgr Agnieszka Łuczak

agaostr.jpg

 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z promocją zdrowia
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta zajęciowy
 • studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • szkolenie: sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad starszymi osobami
 • szkolenie - MAKATON poziom I
 • szkolenie MAKATON  poziom II
 • szkolenie- MAKATON poziom III
 • szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
 • warsztaty- "Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki".
 • warsztaty- Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem.
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • warsztaty-  Wprowadzanie do alternatywnych i wposmagających metod komunikacji- AAC
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • szklolenie- zaburzenia rozwoju językowego i spłecznego dzieci- rozpoznawanie , czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
 • szkolenie- strategia radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej u dziecka
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • warsztaty - Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.
 • szkolenie - program treningu aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu; zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą osób z autyzmem
 • konferencja - Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- zgodnie z założeniami  nowej podstawy programowej
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • konferencja - Focus on Autism
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • konferencja- Autyzm- pedagogika i medycyna ręka w rękę
 • webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej 
 • webinarium- praca z uczniem zes pektrum autyzmu w szkole podstawowej
 • Webinarium- Podejmij wyzwanie, czyli wspieranie uczniów na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • szkolenie online "IPET w świetle obowiązujących przepisów"
 • Wabinarium - TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • konferencja- Praca w obszarze uczuć i emocji z uczniami z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu 

mgr Joanna Nogaj

asia.png

 • pedagog- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • pedagog- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • kurs-warunki stymulowania rozwouju dzieci z wadą słuchu,
 • kurs z zakresu podstaw języka migowego,
 • kurs - ADHD- najczęstrze zaburzenia neurologiczne u dzieci,
 • warsztaty metodyczne- trening zastępowania agresji
 • szkolenie- diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- MAKATON- I i II
 • szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato
 • uczestnik konferencji  szkoleniowo- naukowej z serii "praktyka dla autyzmu"
 • konferencja Naukowo- Szkoleniowa " Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • konferencja - Autyzm. Diagnoza- terapia- edukacja. Wspólczesne kierunki badań
 • szkolenie - Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Kurs- Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-Tonalnej
 • Szkolenie PECS -poziom I
 • Webinarium- Podejmij wyzwanie, czyli wspieranie uczniów na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Kurs- Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia. Rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy
 • Kurs- Guguhopla od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego
 • Webinarium-TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościa intelektualną 
 • Szkolenie-Kreatywna Terapia Logopedyczna, czyli tworzenie własnego warsztatu pracy.

mgr Justyna Rusinek

rusniek-strona.jpg

 • pedagogika w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego oraz edukacji przedszkolnej
 • uczestnik w sympozjum " Porozmawiajmy o autyźmie"
 • szkolenie- diagnoza funkcjonalna
 • kurs- znajomość języka migowego
 • kurs- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
 • szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delecato
 • szkolenie- trening widzenia jako metoda wspomagania rozwoju dziecka
 • szkolenie- MAKATON - poziom I,II, III
 • konferencja-terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i praktyki Snoezelen - sala
 • doświadczania świata
 • konferencja - Autyzm bez przemocy
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • Konferencja (Nie)Dyrektywnie
 • konferencja - Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- zgodnie z założeniami  nowej podstawy programowej

mgr Anna Pardela

aniapardela.png

 • pielęgniarstwo 
 • studia podyplomowe -Przygotowanie pedagogiczne
 • szkolenie- MAKATON- I
 • szkolenie- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • kurs kwalifikacyjny - pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej 
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym
 • Oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe 
 • Webinarium- TIK  w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Jolanta Krótkiewicz

jolanta-krotkiewicz-1.jpg

 • dogoterapeuta
 • specjalizacja: Turystyka i Rekreacja
 • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością

mgr Klaudia Nowacka

scan88.jpg

 • pedagogika specjalna- logopedia z terapią pedagogiczną
 • oligofrenopedagog
 • logopedia
 • warszaty- "Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki"
 • warsztaty- " Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem"
 • szkolenie- MAKATON - poziom I i II
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • warsztaty - Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.
 • kurs - Diagnoza i terapia ręki - I i II stopnia
 • Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie- Logorytmika - ruch słuch słowo
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie I-go stopnia - neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • szkolenie - Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji - blok I,II,III
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Konferencja- Komunikacja oraz jej alternatywy w zachowaniach społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Kurs- Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-Tonalnej
 • Kurs- Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia. Rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy
 • Kurs- Guguhopla od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego
 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Webinarium- TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Szkolenie-Kreatywna Terapia Logopedyczna, czyli tworzenie własnego warsztatu pracy.

mgr Dorota Lisiecka

dorota-na-strone.jpg

 • filologia  polska - specjalność nauczycielska
 • oligofrenopedagog
 • studia podyplomowe-logopedia
 • studia podyplomowe - neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną
 • warsztaty szkoleniowe-" Wykorzystanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy- cz. I i cz.II
 • szkolenie- "Nowoczesne trendy w terapii autyzmu"
 • szkolenie- MAKATON - poziom I
 • kurs- Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • szkolenie: Praktyczny kurs alternatywnycyh i wspomagających metod porozumiewania się cz.1
 • warsztaty - Jak rozwijać mowę u dzieci z autyzmem.
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji- blok I,II,III
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej 
 • Webinarium- TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Ewa Wągrowska

wagrowska.jpg

 • pedagogika  - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • szkolenie- " Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa"
 • warsztaty- " Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących , autystycznych, z afazją)
 • warsztaty- " Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
 • szkolenie- "Nowoczesne trendy w terapii autyzmy"
 • szkolenie- MAKATON - poziom I
 • szkolenie- MAKATON - poziom II
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście  
 • szkolenie- wstęp do sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
 • szkolenie- Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delecato
 • szkolenie- Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci- rozpoznawanie , czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
 • szkolenie- Dziecko z autyzmem czyli czego NIE robić
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Maja Michalska

maja.jpg

 • pedagogika  - resocjalizacja
 • dogoterapeuta 
 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • studia podyplomowe- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • szkolenie- MAKATON I i II
 • konferencja- Programy i Interwencje z udziałem psów- edukacja i terapia z psem.
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • szkolenie- wstęp do sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat. 
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • konferencja- Autyzm- pedagogika i medycyna ręka w rękę
 • webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej 
 • Szkolenie PECS -poziom I
 • webinarium- praca z uczniem zes pektrum autyzmu w szkole podstawowej
 • webinarium- Podejmij wyzwanie, czyli wspieranie uczniów na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • webinarium - TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • konferencja- Praca w obszarze uczuć i emocji z uczniami z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu 

mgr Agata Czernielewska

aaaa.jpg

 • fizjoterapeuta
 • studia podyplomowe- Oligofrenopedagogika z elementami integracji sensorycznej 
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kurs- taping rehabilitacyjny
 • podstawy jogi dla dzieci  cz. I
 • kurs z zakresu obsługi i wykorzystania systemu interaktywnego środowiska nauczania
 • kurs- aktywność fizyczna kobiet w ciąży
 • uczestnik konferencji- " Dni ortopedyczne"
 • szkolenie- MAKATON - poziom Iczynny udział w konferencji - Kompleksowy system ochrony bezpieczeństwa służby zdrowia
 • kurs- "PNF- podstawowy" Proprioceptive Neuromusscular Facilation
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • szkolenie- wstęp do sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
 • kurs- sensomotoryka i system gimstick w terapii w terapii. Trening funkcjonalny.
 • konferecja- Jak przywracać światu osoby z autyzmem? współczesne badania i dobre praktyk.
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
 • kurs- Starosłowniański Masaż Brzucha
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • terapeuta Integracji Sensorycznej
 • szkolenie - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Kurs- Technik leczenia bańkami lekarskimi
 • Kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej
 • szkolenie - "Rehabilitacja w zaburzeniech rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy"
 • Webinarium- TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Joanna Wawrowska

dscn1022.jpg

 • pedagogika -edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • szkolenie- MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 
 • Oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu - Studia Podyplomowe 
 • magister pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Wabinarium - TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Katarzyna Justyńska

justynska-k.png

 • muzykoterapeuta
 • oligofrenopedagog
 • szkolenie - MAKATON poziom Ikonferencja- " Język muzyki dla osób ( nie tylko )ze świata autyzmu"
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
 • szkolenie- wstęp do sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
 • konferencja- Jak przywracać światu osoby z autyzmem? współczewsne badania i dobre praktyki
 • uczestnik Europejskiego Forum Muzykoterapeutów
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie- Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • warsztaty - Budowanie systemu motywacji u dzieci ze spektrum autyzmu
 • V ogólnopolski kogres studentów muzykoterapii - siła muzyki, siła dźwięku
 • instruktor felinoterapii
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • warsztaty - Muzykoterapia neurologiczna.
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • konferencja - Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- zgodnie z założeniami  nowej podstawy programowej
 • warsztaty - Trening Umiejętności Prospołecznych jako program pracy z uczniem  mającym trudności społeczne i emocjonalne
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej 
 • Webinarium- Podejmij wyzwanie, czyli wspieranie uczniów na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej

mgr Katarzyna Nowak

kasia-nowak.jpg

 • pedagogika- edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z elementami integracji sensorycznej
 • warsztaty- Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - AAC
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie- MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu; zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą osób z autyzmem
 • konferencja - Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- zgodnie z założeniami  nowej podstawy programowej
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • konferencja - Focus on Autism
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • konferencja- Autyzm- pedagogika i medycyna ręka w rękę
 • Kurs- Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia. Rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy
 • kurs- Guguhopla od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego 
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głeboko niezrozumiałym 
 • webinarium - TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • konferencja- Praca w obszarze uczuć i emocji z uczniami z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu

Katarzyna Głębowska

kglm.jpg

 • pielęgniarka
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie- Uddostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 

mgr Magdalena Kostecka

k12-0407-06-p-walczak-magdalena-cd-dyplomjpg.jpg

 • fizjoterapeuta
 • studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu 
 • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • kurs PNF 1 i PNF 2 ( koncepcja M.Knott)
 • kurs felinoterapii AAI. Iterwencje z udziałem kotów
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • szkolenie- I -go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej

mgr Anna Niemiec

annna.png

 • fizjoterapeuta
 • Przygotowanie Pedagogiczne - studia podyplomowe 
 • Oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe
 • szkolenie- terapia osób z głęboką niepełnosprawnośćią
 • szkolenie- odblokowujący masaż kręgosłupa
 • szkolenie- strukturalna praca z ciałem w oparciu o łańcuchy mięśniowo- powięziowe
 • szkolenie - Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie

Piotr Wojtyczka

wojty.jpg

 • pomoc nauczyciela
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • Kurs- Masaży orientalnych i Ajurwedyjskich
 • Kurs Masażu Tajskiego
 • Kurs Terapii Manualnej
 • Kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej
 • Kurs II stopnia Stymulacji Bazalnej
 • Szkolenie - Wspieranie osoby z niepełnosprawnością intelektualną na drodze dzieciństwo- dorastanie-dorosłość
 • Szkolenie Terapia ręki- I i II stopień
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 

mgr Daria Kamińska

daria-kaminska-kopia.jpg

 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne
 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  szkolenie - Makaton - I stopień
 • szkolenie - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza - terapia - masaż
 • kurs - metoda dobrego startu  I stopnia
 • Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim  okiem rodzica, naukowca i praktyka -  konferencja  naukowo-szkoleniowa
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej 
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 
 • Webinarium- TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościa intelektualną 
 • szkolenie- PECS poziom I

mgr Olga Sobocka - Łagoń

sobocka.jpg

 • pedagogika rewalidacyjna
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Webinarium- Praca  z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej
 • kurs- Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży
 • konferencja- Niepełnosprawność inetelektualna w stopniu głębokim okiem rodzica, naukowca i praktyka 
 • Webinarium- Podejmij wyzwanie, czyli wspieranie uczniów na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Webinarium-Dojrzewanie. Współpraca z rodzicami -podstawą dobrej edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną i spektrum autyzmu
 • Webinarium- "Jak przygotować się do pracy w obszarze dojrzewania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych" 
 • Webinarium- "Problem? I co dalej ? Case studies i strategie wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie dojrzewania".
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 
 • Webinarium- Plan preorientacji zawodowej w przedszkolu 
 • Webinarium- TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • szkolenie- PECS poziom I

mgr Łukasz Szczypkowski

ukasz-szczypkowski.jpg

 • pedagogika
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,spektrum autyzmu w szkole podstawowej
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 
 • Oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu- Studia Podyplomowe 
 • Webinarium - TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Katarzyna Pisula

kasia-pisula-zdjecie.jpg

 • nauczyciel 
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie- MAKATON I
 • Oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe
 • Metoda Dobrego Startu I stopnia - kurs doskonalający
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • szkolenie - Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Webinarium- Praca  z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej
 • Kurs- Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-Tonalnej
 • Webinarium- Podejmij wyzwanie, czyli wspieranie uczniów na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- studia podyplomowe 
 • Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne- studia podyplomowe 
 • Webinarium- TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

Monika Kubera - Janiak

monika-kubera.jpg

 • pomoc nauczyciela
 • studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna - Oligofrenopedagogika
 • Instytut pedagogoczno-Artystyczny - wychowanie muzyczne
 • szkolenie - MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie na temat efektywnej edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - szkolenie
 • Webinarium- Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej 
 • szkolenie- Udostępnianie świata osobom głęboko niezrozumiałym 

Renata Zdun

renata-zdun.jpg

 • pomoc nauczyciela
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie-Udostępnianie świata osobom glęboko niezrozumiałym 
 • Webinarium- TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

Renata Nowak

renata-strona.jpg

 • asystentka zarządu

Marta Owczarek

marta-gawel.jpg

 • pracownik gospodarczy

Daniel Sztandera

daniel-sztandera-1.jpg

 • konserwator budynku