Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Terapia integracji sensorycznej (SI - z ang. sensory integration) polega na wielokierunkowej i wielozmysłowej stymulacji dziecka przez zabawę. Ma na celu poprawę funkcjonowania wszystkich zmysłów oraz całego procesu integracji bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym. Wczesne rozpoznanie deficytów procesów przetwarzania sensorycznego pozwala na efektywną terapię, by umożliwić dzieciom dobre samopoczucie oraz radość płynącą z zabawy i nauki.

Integracja sensoryczna to skomplikowany proces ośrodkowego układu nerwowego pozwalający na właściwą ocenę sytuacji oraz umożliwiający adekwatną reakcję. Mózg musi odebrać informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznać je, posegregować i zinterpretować, a w końcu zintegrować w spójną całość. Twórczyni metody A. Jean Ayres podkreślała, iż adekwatna integracja jest podstawą normalnego uczenia się.

Zaburzenia mogą być różne, dotyczyć jednego lub kilku zmysłów i mogą występować na każdym etapie tego procesu: rejestracji bodźca, różnicowania, przewodzenia lub też jego interpretacji. Występowanie jakiegokolwiek zaburzenia bardzo utrudnia wywołanie adekwatnej reakcji lub wiąże się z ona z nadmiernym wydatkiem energetycznym, co utrudnia funkcjonowanie w życiu codziennym.

Objawy zaburzeń procesów przetwarzania sensorycznego mogą dotyczyć zarówno funkcji:

motorycznych - napięcie mięśniowe, aktywność ruchowa, koordynacja ruchowa i wzrokowo-ruchowa, umiejętność utrzymywania równowagi, umiejętność manipulacji, czynności małej motoryki, planowanie motoryczne, funkcje oralne, w tym mówienie,
kognitywnych - trudności w nauce, pisaniu i pisowni, czytaniu, liczeniu, rozpoznawaniu kolorów, kształtów, trudności koncentracji uwagi itp.,
wzrokowych,
słuchowych,
czucia powierzchownego,
czucia głębokiego (propriocepcji),
zmysłów węchu i smaku,
emocjonalnych - lęki: wysokości, odrywania stóp od podłoża, szybkiego ruchu, trudności z autoregulacją zachowań, labilność emocjonalna, brak poczucia bezpieczeństwa, zachowania agresywne i autoagresywne,
społecznych - wycofywanie się z grupy rówieśniczej, niechęć do zabaw grupowych, unikanie kontaktów fizycznych, przytulania.