Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki wynika z tych przepisów, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są one należycie zabezpieczone i chronione.

Szanując prywatność naszych podopiecznych oraz osób współpracujących z nami, a także biorąc pod uwagę zmiany w obowiązujących przepisach, udostępniamy poniższe dokumenty, tak aby zainteresowane osoby wiedziały w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami:

 • Administratorem Pani/Pana  danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" z siedzibą w Wolicy, ul. Radosna 1 (62-872 Godziesze Małe);
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania zadań w sferze publicznej organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).
 • Administrator w ramach Systemu Do Obsługi Subkont Podopiecznych (System "PODOPIECZNI") przetwarza następujące dane osobowe: 1. dane osobowe podopiecznych – imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane rodziców (prawnych opiekunów), informacje o orzeczeniach lekarskich, informacje o rozpoznanych chorobach,  informacje o przebiegu leczenia i opis choroby podopiecznego, wizerunek podopiecznego; 2.dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) – imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Fundację Dzieciom "POMAGAJ", w tym profilowaniu;
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie wskazanym w przepisach prawa;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych firmie CUBEDEV Robert Sikorski, z siedzibą w Gdańsku (80-282), ul. Srebrniki 5b/20, w ramach świadczenia usługi utrzymania Systemu "PODOPIECZNI" tylko i wyłącznie w tym celu. CUBEDEV jest wiarygodnym partnerem spełniającym bardzo wysokie wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych;
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest to warunkiem koniecznym w procesie obsługi prowadzonych Subkont Podopiecznych przez Administratora Danych;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pomagaj.org.pl

 

Aktualności

poniedziałek 08 lipca 2024CER Tęcza
Rok szkolny w grupie Żółtej upływał niezwykle ciekawie i intensywnie! 🌟 🚍 Wycieczki pełne przygód:... Więcej »