Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „TĘCZA” z oddziałami przedszkolnymi jest nowoczesną placówką edukacyjno- terapeutyczną wpisaną do rejestru ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Starostę Kaliskiego. Organem prowadzącym szkołę jest Centrum Rehabilitacji Dziecięcej sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy przy ul. Radosnej 1. Szkoła realizuje kształcenie i wychowanie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W procesie wychowania i nauczania zaspakajane są specyficzne indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Ośmioletnia szkoła podstawowa prowadzi kształcenie dzieci i młodzieży nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 20 roku życia  z możliwością przedłużenia okresu nauki;

 •    1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym ( kl. I-III)
 •    2 lata na drugim etapie edukacyjnym ( kl. IV-VIII)

Edukacja w szkole podstawowej  obejmuje przedmioty takie jak:

 •   Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 •   Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 •   Zajęcia rozwijające kreatywność
 •   Wychowanie fizyczne
 •  Religia/etyka
 • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do życia w integracji ze społeczeństwem. 

Realizujemy cele i zadania poprzez;

 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawach programowych
 • zapewnienie integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • tworzenie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i społeczno – emocjonalnego. Przekazanie  wiedzy i umiejętności, które przyczynią się do godnego i niezależnego funkcjonowania  naszych uczniów w społeczeństwie
 • wspieranie rodziny uczniów  w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania edukacyjnego,  terapeutycznego, rehabilitacyjnego oraz opiekuńczego.

 Siedziba szkoły znajduje się w pięknej okolicy wśród łąk i lasów na 1,5 ha działce. Do dyspozycji posiadamy sale dydaktyczne, salę rehabilitacyjną, salę integracji sensorycznej, salę doświadczania świata, salę zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wiele gabinetów m. in. logopedy, neurologopedy , psychologa, pedagoga, lekarski, dogoterapii, arteterapii, muzykoterapii.

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwa wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów: nauczyciele-oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci i personel pomocniczy i obsługi , którzy są  przygotowani  do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.  

 Główne zalety Szkoły Podstawowej

 • nieodpłatny pobyt w placówce
 • małe zespoły klasowe
 • bezpłatny transport uczniów
 • sprzęt i pomoce edukacyjne na najwyższym poziomie
 • nowy budynek z nowoczesnymi technologiami z własną kuchnią i jadalnią
 • bogata oferta dodatkowych zajęć indywidualnych
 • pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów naszych uczniów
 • wycieczki/ zielone szkoły
 • bezpłatne turnusy
 • stypendia
 • monitoring
 • liczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla rodzin
 • bezpłatne wyjazdy rekreacyjno- integracyjne dla rodziców uczniów szkoły

Zasady przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej

 • wniosek rodziców o przyjęcie do szkoły podstawowej
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

 

STATUT